آقای دکتر مجید عموزاد خلیلی


جناب آقای دکتر مجید عموزاد خلیلی به  کمیته داوری بیست و یکمین سمینار بین المللی ضدبازاریابی پیوست.