کتاب بازیگری و دیگر هیچ


حکیم ابوعلی سینا میفرماید(( برخی چنان سرگرم میراث علمی گذشتگانند که فرصت مراجعه به عقل خود را ندارند و اگر هم فرصتی دست دهد حاضر نیستند اشتباهات و لغزش های آنان را اصلاح و جبران کنند)) متاسفانه برخی روشنفکران و اساتید هنر ،دچار این تصور اشتباهند که چیزی نیست که غربی ها پیش تر از ما درباره اش فکر و تحقیق نکرده باشند! 

 خود کم بینی و عدم‌اعتماد به نفس همراه اشتیاق زندگی پر زرق و برق از علل تقلید و گرایش به فرهنگ مصرفی است.

بخشی از کتاب بازیگری و دیگر هیچ ؛نوشته ی اسرافیل شیرازی 

کتاب تقدیم شد به پزشکان و پرستاران که در این روزهای سخت مقابله با ویروس خطرناک کرونا با ایثار و از خودگذشتگی زیباترین جلوه ی هنر را به نمایش میگذارند.