آقای دکتر علیرضا کیخایی


جناب آقای دکتر علیرضا کیخایی به  کمیته داوری بیست و یکمین سمینار بین المللی ضدبازاریابی پیوست.