بهارتان خجسته


دبیرخانه بیست و یکمین سمینار بین المللی ضدبازاربابی سالی سرشار از صلح و دوستی و سلامتی برای مردم جهان آرزو مند است.بهارتان خجسته باد.