آقای سینا شکیبایی فرد


جناب آقای سینا شکیبایی فرد به  کمیته داوری بیست و یکمین سمینار بین المللی ضدبازاریابی پیوست.