مدیریت مدرن امروز


مدیریت مدرن امروز به جمع حامیان بیست و یکمین سمینار بین المللی ضدبازاریابی پیوست.