انجمن علمی اقتصاد اسلامی دانشگاه مازندران


انجمن علمی اقتصاد اسلامی دانشگاه مازندران به جمع حامیان بیست و یکمین سمینار بین المللی ضدبازاریابی پیوست.

اندیشکده و پژوهش سرای استراتژیک ضدبازاریابی با همکاری دانشگاه ها و بنیادها و مراکز علمی بیست و یکمین سمینار بین المللی ضدبازاریابی را در ۳۰ تیرماه ۱۳۹۹ در شهر زیبای کیف کشور اوکراین برگزار می نماید.