انجمن علمی آمار تبریز


انجمن علمی آمار تبریز به جمع حامیان بیست و یکمین سمینار بین المللی ضدبازاریابی پیوست.