انجمن علمی دانشجویی آمار دانشگاه تربیت مدرس


انجمن علمی دانشجویی آمار دانشگاه تربیت مدرس به جمع حامیان بیست و یکمین سمینار بین المللی ضدبازاریابی پیوست.