انجمن علمی مدیریت بازرگانی


انجمن علمی مدیریت بازدگانی به جنع حامیان بیست و یکمین سمینار بین المللی ضدبازاریابی پیوست.