مهندس سیف اله رضائیان زاده


آقای مهندس سیف اله رضائیان به کادر کمیته  داوری هشتمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم پیوست