مهندس احسان مظلومی نیا


آقای مهندس احسان مظلومی نیا به کادر کمیته  داوری هشتمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم پیوست