هفتمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت برگزار شد


هفتمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم پنجشنبه ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۸ در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان با سخنرانی دکتر وحید حجتی نیکو و اسرافیل شیرازی برگزار شد.

در این رویداد اسرافیل شیرازی ،مبدع دکترین آنتی مارکتینگ در دنیا به نقد و تبیین کانترپوان های جعلی بازاریابی پرداخت. دکتر وحید حجتی نیکو نیز  مباحث نوین علم مدیریت و اهمیت نقد نگاه ابزاری به انسان در حوزه ی نظری این علم با اهمیت تغییر رویکرد اثربخشی به جای سودآوری پرداختند.