دکتر سهیل رجبی


آقای دکتر سهیل رجبی به کادر کمیته  داوری هفتمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم پیوست