انجمن صنفی مدیران منابع انسانی


انجمن صنفی مدیران منابع انسانی به جمع حامیان هفتمین کنفرانس نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم پیوست.