دکتر سمیرا اسماعیلی


خانم دکتر سمیرا اسماعیلی به کادر کمیته  داوری هفتمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم پیوست