مرکز مشاوره و خدمات کارآفزینی لوتوس


مرکز مشاوره و خدمات کار آفرینی لوتوس مشهد با مجوز رسمی از وزارت کار و امور اجتماعی به جمع حامیان مادی و معنوی کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم پیوست.