تغییر زمان برگزاری کنفرانس


به دلیل مقارن شدن هفتمین کنفرانس نقد و واکاوی مدیریت با امتحانات دانشجویان تاریخ برگزاری به ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۸ تغییر یافت.