بیستمین سمیناربین المللی ضد بازاریابی برگزار شد.


بیستمین سمینار بین المللی ضدبازاریابی با سخنرانی اسرافیل شیرازی ، بنیان گذار دکترین آنتی مارکتینگ پنجشنبه 21 آذرماه 1398 از ساعت 10  لغایت 13در دانشکده اقتصاد دانشگاه استانبول برگزار گردید.