دکتر مریم عبدلی


خانم دکتر مریم عبدلی به کادر کمیته علمی و داوری هفتمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم پیوست