دکتر رامونا میرحاجیان


دکتر رامونا میرحاجیان به کادر کمیته علمی و داوری هفتمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم پیوست