دکتر آرمان بهاری


دکتر آرمان بهاری به کادر کمیته علمی و داوری هفتمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم پیوست.