مناظره جنجالی و بزرگ علمی


دبیرخانه هفتمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم با همکاری مراکز علمی و دانشگاهی و مرکز پیام نور شاهین شهر اصفهان برگزاررمی نماید.

مناظره بزرگ جنجالی و علمی سال ۱۳۹۸

پنجشنبه ۲۱ آذرماه ۱۳۹۸ دانشگاه پیام نور اصفهان

دکتر مجید محمد شفیعی و اسرافیل شیرازی 

هیات علمی دانشگاه اصفهان و ارائه دهنده دکترین آنتی مارکتینگ در جهان

ساعت ۱۶ لغایت ۱۹