دکتر شراره السادات سرابی


دکتر شراره السادات سرابی به کادر کمیته علمی و داوری هفتمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم پیوست.