خانم الهام بال افکن


خانم الهام بال افکن کارشناس ارشد مدیریت به کادر کمیته اجرایی هفتمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم ملحق شد.