هفتمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در اصفهان برگزار می گردد.


هفتمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم با همکاری تیم جوان و جدید  12دیماه 1398  برابر2020 2January  در شهر زیبای اصفهان برگزار می شود .اطلاعات تکمیلی متعاقبا در سایت های رسمی و معتبر علمی اعلام می گردد.