جلسه ارائه مقالات سخنرانی


جلسه ارائه مقالات سخنرانی ششمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم توسط دانشجویان در محل دانشگاه با حضور اساتید داور آقایان دکتر مقدسی و نهاردانی و ریاست محترم کنفرانس جناب آقای اسرافیل شیرازیبرگزار گردید.