ششمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم برگزار گردید


ششمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم سه شنبه ۱۵ مردادماه ۱۳۹۸ با حضور اساتید و دانشجویان و مدعوین محترم از ساعت ۱۶ لغایت ۱۹  در محل دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار گردید. در این رویداد که با تلاوت آیاتی چند از کلام وحی آغاز شد، پس از خیر مقدم و اعلام رسمی برنامه کاری  توسط ریاست کنفرانس جناب آقای اسرافیل شیرازی ارائه سخنرانی خانم  بابازاده از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه بین المللی امام رضا که با همکاری جناب آقای دکتر مقدسی تهیه و تنظیم گردیده بود انجام شد و سپس مناظره علمی ضدبازاریابی تحت عنوان فروش نداریم برگزار گردید.