پیوستن دکتر محمد روهینا به کادر داوری کنفرانس


دکتر محمد روهینا مدیریت محترم فرایندها و سیستم های پشتیبانی شرکت ایرانخودرو و کارشناس ارشد لجستیک به کادر داوری ششمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره  سوم پیوست.