اسرافیل شیرازی بنیان گذار آنتی مارکتینگ نقد می کند


اسرافیل شیرازی بنیانگذار دکترین آنتی مارکتینگ 

کتاب بازاریابی و برندسازی اسلامی نوشته پاول تمپورال ، ترجمه دکتر احمد روستا و صالحی را نقد می کند.https://news.akhbarrasmi.com/news/13960210247617154/نقد-کتاب-برندسازی-و-بازاریابی-اسلامی/