موسسه سفیران فروغ دانش


موسسه سفیران فروغ دانش به جمع حامیان ششمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم پیوست.