نازنین حسینی اریان


سرکار خانم نازنین حسینی آریان به کادر کمیته داوری ششمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم پیوست.