گروه مهندسی صنایع


گروه مهندسی صنایع کشور به جمع حامیان ششمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم‌پیوست.