دکتر علیرضا مقدسی


دکتر علیرضا مقدسی از اساتید محترم دانشگاه بین المللی امام رضا به کادر کمیته علمی و داوری ششمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم پیوست.