دکتر اکبر نیکخواه


دکتر اکبر نیکخواه به کادر کمیته علمی و داوری ششمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم پیوست.