استاد فرشاد زارعی مجد


استاد فرشاد زارعی مجد به کادر کمیته  داوری ششمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم پیوست.