انجمن مدیریت و مهندسی لجستیک ایران


انجمن مدیریت و مهندسی لجستیک ایران به جمع حامیان ششمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم‌پیوست.