دکتر مجتبی شادلو


دکتر مجتبی شادلو به کادر کمیته علمی و داوری پنجمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم پیوست.