برنده و بازنده بازي نشانه ها چه کسي است؟


به قول ويل دورانت : ((اگر انديشه از تعديل ميل و شهوت با ترازوي منطق ناتوان باشد و نتواند خرد و شهوت را هماهنگ سازد شهوت به اطاعت عقل گردن نخواهد داد))

تجلي قدرت شرکتهاي چند مليتي صرفا بوسيله تمرکز مالي آنها نيست بلکه اين قدرت در تحول جوامع نقش بنيادي دارند .محصولات توليد شده و آسيب هايي که به دنبال دارند عملا به نحوي وسيع ماهيت جامعه فرداي ما را تعيين مي کنند.مصرف کردن يعني استفاده از محصول اما در عين حال به معناي تاييد شدن به عنوان عضو گروهي اجتماعي وارضاء اميالي نيز هست که در غير اينصورت نمي توانند به نحو ديگر ارضاء شوند.از اينروي خريد اتوموبيلي از نوع معين يعني خريد وسيله نقليه ، اعلان سطح اجتماعي معين ، يعني مجرايابي کردن شوق قدرت و گريزي که جامعه صنعتي و زندگي در شهرهاي بزرگ به ندرت امکان ارضاي آن را مي دهد و حتي تحقق ناخوداگاه گرايش به خودکشي ، ليکن در اين بازي نشانه ها روانه کردن کالايي جديد به بازار و خريد آن توسط ثروتمندان سبب سرخوردگي فقرا مي شود مگر آنکه آن را بدست آورند.

 مدرنيزايسيون غربي با بازي نشانه ها تحقيرو استحاله فرهنگ جوامع مصرفي تحت سلطه را تعقيب وبه مسخ کالايي مصرف کننده مي پردازد. صرف نظر از تعينات و تقسيم بندي هاي اعتباري اقتضايي سستي که در تعريف و تببين نحويات تئوري روستومي بينيم تعقيب و اجراي کورکورانه تئوري هاي اينچنين به انفعال وعجزدولت مرکزي انجاميده و موجد استعمارو وابستگي کشورهاي تابع و انقياد بغرنج اينگونه دول به امپرياليزم در نظام بين الملل مي گردد. الگوهايي که براي کنترل و اداره اقتصاد و وضعيت بازار ساير کشورها طراحي گرديده وهدفي جز تحقق اراده کارتل هاي امپرياليستي نداشته و ندارد.

به قول هريت بابيت:

 (( در حال حاضر ما داريم رذايلمان را سريع تر از فضايلمان جهاني مي کنيم)).

ويژگي عمده خريد محصولات حاضر در بازار تعلق يافتن است نه اغنا يافتن. ميل باطل و کذايي الحاق به جمعيت دارنده محصولي با مارک خاص في الواقع در نهاد فرديت و انتخاب مشتري را مستحيل ميسازد. باشگاه دارندگان چوب گلف حاجي آباد سفلي ولو اينکه خريدارش هيچگونه مهارتي در بازي گلف نداشته باشند براي اعضا ايجاد اعتباري کاذب مي کند و ديري نمي پايد که هر فرد خود را صاحب چوب گلفي مي يابد که برايش رقم گزافي پرداخته ودر کنار عدم مراجعه به زمين و شرکت در حتي يک رقابت وبازي مالک ابزاري بلااستفاده در کنار محصولات مشابه خاک خور گوشه ي انباري  است! اين چوب که خارق العاده و کم نظير بودنش را به مدد هندسه رندانه مستتر در ادبيات گوينده تلوزيوني و اندام ورزشي تحريک کننده يک مدل  کسب کرده مثال واضحي از فريب شي پرستي در بازار معاصر است.کالايي که در قاب شيشه اي بي نظير و خاص بودنش تبليغ مي شود و شما براي کسب اين مزيت هزينه مي کنيد و آن را مي خريد. در واقع اين کالا براي شما خلق ارزشي واهي و اعتباري در ميان ساير اعضاء باشگاه مي نمايد. ديري نمي پايد که شما از دست دادن با ساير اعضاء باشگاه به گلفي مي­يابد که برايش رقم گزافي پرداخته و در کنار عدم مراجعه به زمين و شرکت در حتي يک رقابت وبازي مالک ابزاري بلااستفاده در کنار محصولات مشابه خاک خور گوشه ي انباري  است! اين چوب که خارق العاده و کم نظير بودنش را به مدد هندسه رندانه مستتر در ادبيات گوينده تلوزيوني و اندام ورزشي تحريک کننده يک مدل  کسب کرده مثال واضحي از فريب شي پرستي در بازار معاصر است.کالايي که در قاب شيشه اي بي نظير و خاص بودنش تبليغ مي شود و شما براي کسب اين مزيت هزينه مي کنيد و آن را مي خريد.در واقع اين کالا براي شما خلق ارزشي واهي و اعتباري در ميان ساير اعضاء باشگاه مي نمايد. ديري نمي پايد که شما از دست دادن با ساير اعضاء باشگاه به بلاهت مشترکتان پي برده و از اظهارش ابا مي کنيد و این گونه در بازی نشانه ها گرفتار می­شوید.