دکتر میلاد جانقربان لاریچه


دکتر میلاد جانقربان لاریچه به کادر کمیته علمی و داوری پنجمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم ملحق شد.