علم نت


پایگاه جستجوگر علم نت به جمع حامیان پنجمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم پیوست.