زینب معلمی


خانم دکتر زینب معلمی دانشجوی مقطع دکترا به جمع کمیته علمی وداوری پنجمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاه سوم پیوست.