احسان نامدار


جناب آقای احسان نامدار دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت به کادر کمیته علمی و داوری پنجمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم پیوست.