قهرمانان واقعی در دنیای واقعی


در حالیکه این روزها از محرومیت ، فشار و نارسایی و تحریم و غیره زیاد می شنویم گروهی قهرمانان واقعی در سراوان فعل خواستن صرف کردند وحماسه آفریدند.