مهندس علی علیزاده


جناب آقای مهندس علی علیزاده مدرس دانشگاه و کارشناس ارشد مالی قرارگاه خاتم به کمیته اجرایی پنجمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم پیوست..