دکتر نعیمه مرسلی


دکتر نعیمه مرسلی به کادر علمی و داوری چهارمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم پیوست.