دکتر سید فخرالدین طاهرزاده موسویان


دکتر سید فخرالدین طاهرزاده موسویان ،مدیریت محترم تحقیق و توسعه شرکت آبپخش صنعت جنوب به کمیته علمی و داوری چهارمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم پیوست.