علی علیزاده


جناب آقای مهندس علی علیزاده به اعضاء کمیته داوری چهارمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم پیوست.