آقای حامد شاکریان به کمیته داوری چهارمین کنفرانس نقد وواکاوی مدیریت در هزاره سوم پیوست.


جناب آقای حامد شاکریان به کمیته داوری چهارمین کنفرانس نقد وواکاوی مدیریت در هزاره سوم پیوست.