مهندس روح الله یاسینی


جناب آقای مهندس سید روح الله یاسینی مدیریت محترم حمل و نقل شرکت ایسیکو به کمیته داوری چهارمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم پیوست